План стажування державного службовця зразок

Пошук Напрями діяльності » Нормотворча діяльність » Проект Закону України "Про державну службу" 15 грудня 2014 Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу Цей Закон визначає принципи, правові та план стажування державного службовця зразок засади забезпечення професійної, політично неупередженої, заснованої на заслугах, ефективної, підзвітної, орієнтованої на громадян державної служби, яка здійснює діяльність в інтересах держави і суспільства, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Державна служба та державний службовець 1. Державна служба — публічна, професійна, політично неупереджена діяльність щодо практичного виконання в межах наданих повноважень функцій державного органу, зокрема щодо: 1 аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовка пропозицій щодо її формування, у тому числі розроблення та експертиза проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2 забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; 3 забезпечення надання доступних і якісних публічних, у план стажування державного службовця зразок числі адміністративних, послуг; 4 здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 5 управління державними фінансовими ресурсами, майном та контроль за їх використанням; 6 управління план стажування державного службовця зразок державних органів. У розумінні цього Закону державними органами також вважаються органи, визначені в пункті 1 частини другої статті 3 цього Закону. Терміни «близькі особи», «безпосереднє підпорядкування», «корупційне правопорушення» у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції». Сфера дії Закону 1. Дія Закону поширюється на посади державної служби: 1 в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Вищої ради юстиції, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в апаратах консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України, тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України; 2 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 3 в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах; 4 в місцевих план стажування державного службовця зразок адміністраціях; 5 в апаратах судів та апаратах інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади. Основні принципи державної служби 1. Правове регулювання державної служби 1. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому План стажування державного службовця зразок. Класифікація посад державної служби 1. Встановлюються такі категорії посад державної служби: 1 категорія «А» вищий корпус державної служби — посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державного секретаря міністерства та його заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, інші посади керівників державної служби, які знаходяться у прямому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України або окремої особи, що займає політичну посаду, а також їх заступників, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та їх заступників; 2 план стажування державного службовця зразок «Б» керівники підрозділів — посади керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та їх заступників, не віднесені до категорії «А», керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців — керівників державних органів, які не віднесені до категорії «А», та їх заступників; 3 категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» та «Б». Підкатегорії та перелік посад державної служби категорій «А», «Б» і «В» затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Стаття 7. Права державного службовця 1. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу розпорядження, доручення 1. Скасувати наказ розпорядження, доручення має право керівник, який його видав та керівник вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання такого наказу розпорядження, дорученняякщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу. Видання та виконання явно злочинного наказу розпорядження, доручення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази розпорядження, доручення керівників, незалежно від їх партійної приналежності та своїх політичних переконань. Державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчій кампанії до державного органу або органу місцевого самоврядування. Зазначена відпустка надається з дня повідомлення державним службовцем керівника державної служби про участь у виборах до органу державної влади або органу місцевого самоврядування кандидатом і до дня оголошення результатів виборів. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті. Захист права на державну службу 1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець може подати керівнику державної служби відповідну заяву із обґрунтуванням суті порушення його прав або перешкод у їх реалізації. Керівник державної план стажування державного службовця зразок за план стажування державного службовця зразок державного службовця може створити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів. Вмотивована відповідь рішення надається заявнику керівником державної служби план стажування державного службовця зразок висновком комісії у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих план стажування державного службовця зразок з дня отримання заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв державних службовців несе керівник державної служби. У разі план стажування державного службовця зразок в установлений строк обґрунтованої відповіді на заяву або незгоди з рішенням державного органу, заявник звертається до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіального органу для встановлення факту порушення законодавства України з питань державної служби. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, план стажування державного службовця зразок фактом порушення ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому законодавством, з метою виявлення та притягнення винних посадових осіб до відповідальності. Заявник має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності державних органів, посадових і службових осіб щодо перешкод у реалізації прав, наданих йому цим Законом. У випадках визначених частинами 1 та 3 цієї статті заявник може звернутися зі скаргою безпосередньо до суду. План стажування державного службовця зразок ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ Стаття 12. Система управління державною службою 1. Система управління державною службою включає: 1 центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері план стажування державного службовця зразок служби, та його територіальні органи; 2 Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії; 3 керівників державної служби; 4 служби управління персоналом. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби 1. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах. Контроль за додержанням у державному органі цього Закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється план стажування державного службовця зразок органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, у межах його повноважень. У своїй діяльності центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування план стажування державного службовця зразок реалізує державну політику у сфері державної служби, підзвітний і підконтрольний Кабінетові Міністрів України. Політичну відповідальність за діяльність центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, несе член Кабінету Міністрів України, якому доручено здійснення державного управління у сфері державної служби. Комісія з питань вищого корпусу державної план стажування державного службовця зразок 1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби далі — Комісія є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах. Склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Членом Комісії може бути громадянин України з досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, готовністю представляти інтереси суспільства, а також забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії. У разі такої відмови проводиться повторний конкурс. Організація роботи Комісії 1. Головуючим на засіданнях Комісії є керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Комісії у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Рішення Комісії оформляються план стажування державного службовця зразок та висновками у випадках, визначених цим Законом. Засідання Комісії щодо кадрових питань проводяться відкрито і гласно; оголошення про їх проведення з порядком денним і протоколи цих засідань оприлюднюються на план стажування державного службовця зразок веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії. На своєму засіданні Комісія у кожному конкретному випадку приймає рішення про утворення Комітету з відбору на відповідну посаду та Комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідного питання, а також визначає осіб із числа членів Комісії, які до них входять. Комітетами для вирішення питань, що належать до сфери їх план стажування державного службовця зразок у кожному конкретному випадку залучаються представники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого магістерського рівня, державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Інші питання діяльності Комісії регулюються Регламентом Комісії, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник державної служби 1. Повноваження керівника державної служби здійснюють: 1 у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Кабінету Міністрів України; 2 у міністерстві — державний секретар міністерства; план стажування державного службовця зразок в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу; 4 у державних органах крім місцевих державних адміністраційпосади керівників яких відносяться до посад державної служби — керівник відповідного органу; 5 в інших державних органах або у разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду — керівник апарату; 6 для голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників - заступник Глави Адміністрації Президента — керівник апарату. Служба персоналу державного органу 1. У кожному державному органі план стажування державного службовця зразок від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу далі — служба персоналуз підпорядкуванням безпосередньо керівнику державної служби. Служба персоналу забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію кадрової політики у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законом. Служба персоналу у питаннях реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби підпорядковується центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Типове положення про службу персоналу затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу Стаття 19. Право на державну службу 1. Право на рівний доступ до державної служби мають громадяни України, яким виповнилось 18 років, а також вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1 для посад категорій «А» і «Б» - магістра; 2 для посад категорії «В» - бакалавра. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством щодо запобігання та протидії дискримінації. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ до державної служби, є вимоги до їх професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних. Особи, які претендують на зайняття посад категорії «А» мають відповідати типовим вимогам, включаючи спеціальні, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби за погодженням з Комісією. Вступ на державну службу 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення на посаду державної служби громадянина України, який пройшов конкурсний відбір. Прийняття громадян України на посади державної служби поза конкурсним відбором забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. Державно-службові відносини громадянина України, який вступає на державну службу вперше, розпочинаються з моменту публічного складення Присяги державного службовця, а особи, яка призначається на посаду державної служби повторно, — з дня призначення на посаду. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби 1. Проведення усіх конкурсних відборів здійснюється виключно на основі заслуг 3. Порядок проведення конкурсу визначає: 1 умови проведення конкурсу; 2 вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу; 3 склад, порядок формування та план стажування державного службовця зразок конкурсної комісії; 4 порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі; 5 порядок проведення тестування, співбесіди, інших методів оцінювання з кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби; 6 методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби. Перелік таких посад та особливості проведення конкурсного відбору на ці посади визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення конкурсу. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу 1. Інформація про вакантні посади державних службовців оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу. Рішення про оголошення і умови конкурсу на вакантні посади державних службовців приймає керівник державної служби на основі цього Закону. Керівник державної служби має забезпечити передачу наказу про оголошення і умови конкурсу на вакантну посаду в електронній формі до центрального план стажування державного службовця зразок виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного наказу. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби здійснює перевірку наказу про оголошення і умови конкурсу на вакантну посаду відповідно до вимог законодавства з питань державної служби та у разі відсутності зауважень розміщує не план стажування державного службовця зразок наступного робочого дня з дати отримання на своєму офіційному веб-сайті систематизовану інформацію про оголошення і умови конкурсу в державних органах. У разі наявності зауважень щодо невідповідності наказу про оголошення і умов конкурсу на вакантну посаду вимогам законодавства з питань державної служби, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби не пізніше наступного робочого дня з дати отримання, повідомляє про це відповідного керівника державної служби для приведення такого наказу у відповідність із законодавством. Строк подання план стажування державного службовця зразок для участі в конкурсі не може становити менше 10 план стажування державного службовця зразок більше 20 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Документи для участі у конкурсі 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи: 1 копію паспорта громадянина України; 2 заяву про участь у конкурсі, в якій стисло зазначається коротке резюме та основні мотиви до зайняття посади державної службиз наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 3 заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до вказаного Закону; 4 копію документа документів про освіту; 5 заповнену особову картку встановленого зразка; 6 копію трудової книжки за наявності ; 7 у разі проведення закритого конкурсу інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті, у тому числі документи для підтвердження наявного досвіду. Державні службовці державного органу, план стажування державного службовця зразок якому проводиться конкурс, подають лише заяву на участь у конкурсі. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби стають складовою його особової справи. Перед призначенням на посаду така особа подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу 1. Служба персоналу державного органу, який проводить конкурс, проводить перевірку документів, наданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену пунктом 1 цієї статті, проходять тестування у Порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у план стажування державного службовця зразок державної служби. Кандидати, які пройшли тестування, передбачене пунктом 2 цієї статті, проходять співбесіду та інші методи оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить конкурсний відбір у встановленому порядку, за результатами якого приймається рішення про її призначення на посаду державної служби або про відмову у призначенні. Конкурс на посади державної служби категорії «А» проводить Комісія. Конкурс на посади категорії «Б» в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби вищестоящого державного органу. Конкурс план стажування державного службовця зразок посади голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена заступником Глави Адміністрації Президента України — керівником апарату. До роботи конкурсної комісії залучаються фахівці, експерти у відповідний сфері та залучаються державні службовці, в тому числі з інших план стажування державного службовця зразок органів, науковці. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Під час засідання конкурсної комісії її члени: 1 контролюють здійснену службою персоналу перевірку документів кандидатів на зайняття посад державної служби; 2 проводять відбір кандидатів, використовуючи методи оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу; 3 проводять співбесіду з кандидатами для уточнення їх план стажування державного службовця зразок компетентності; 4 особисто оцінюють професійну компетентність претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх рейтинг; 5 підсумовують свої оцінки професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, і визначають їх загальний рейтинг; 6 за результатами загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу 1. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби не пізніше 5 робочих днів з дня підписання план стажування державного службовця зразок засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії до суду. Перед зверненням до суду рішення може бути оскаржене: 1 щодо конкурсу на посади державної служби категорії «А» — до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби; 2 щодо конкурсу на посади державної служби категорій «Б» та «В» — до територіального органу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через десять днів з моменту отримання письмового повідомлення про результати конкурсу. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальний орган повідомляє учасника конкурсу та відповідного керівника державної служби. У випадку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, оголошується повторний конкурс. Відкладене право другого за переможцем кандидата на вакантну посаду державної служби 1. Другий за результатами конкурсного відбору кандидат на вакантну посаду державної служби, який відповідає вимогам конкурсу, користується правом призначення на цю посаду протягом року з моменту проведення конкурсу якщо вона стає вакантною. Повторний конкурс на зайняття вакантної посади державної служби проводиться у разі: 1 встановлення факту порушення у проведенні конкурсу, який міг вплинути на його результати; 2 якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір; 3 відсутності заяв на участь у конкурсі; 4 виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень план стажування державного службовця зразок вступу на державну службу переможця конкурсу. Призначення на посаду план стажування державного службовця зразок служби Стаття 30. Порядок призначення на посаду державної служби 1. На посаду державної план стажування державного службовця зразок призначається переможець конкурсу. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії. У разі проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами такої перевірки. Обмеження призначення на посаду 1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. План стажування державного службовця зразок разі порушення вимоги, зазначеної у абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають притягненню до відповідальності. Зміст акта про призначення на посаду 1. Копія акта про призначення план стажування державного службовця зразок державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій справі. Призначення на посаду державного службовця, як правило, здійснюється безстроково. Строк випробування становить один рік. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від посади державної служби. У такому випадку застосовується відкладене право другого за переможцем кандидата на вакантну посаду державної службиа у разі, якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, - проводиться повторний конкурс. Не раніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку випробування проводиться оцінювання службової діяльності державного план стажування державного службовця зразок у порядку, передбаченому статтею 43 цього Закону. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки, він вважається таким, що не пройшов випробування. У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, план стажування державного службовця зразок пройшов випробування. Присяга державного службовця 1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу відповідного державного органу та керівника державної служби, підписує текст Присяги і зазначає дату її складення. Підписаний текст Присяги є план стажування державного службовця зразок особової справи державного службовця. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця. У такому випадку застосовується відкладене право другого за переможцем кандидата на вакантну посаду державної служби, а план стажування державного службовця зразок разі, якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, - проводиться повторний конкурс. Статус державного службовця вперше набувається з моменту складення особою, призначеною на посаду, Присяги державного службовця. Особова справа державного службовця 1. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно зі вступом особи на державну службу. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Ранги державних службовців 1. Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України. Присвоюються такі ранги: державним службовцям, план стажування державного службовця зразок займають посади державної служби категорії «А» - 1, 2, 3 ранг; державним службовцям, які займають посади державної служби категорій «Б» - 4, 5, 6 ранг; державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В» план стажування державного службовця зразок 7, 8, 9 ранг. Президент України присвоює план стажування державного службовця зразок ранг державного службовця. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а у разі план стажування державного службовця зразок випробування — після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з план стажування державного службовця зразок оцінювання результатів його службової діяльності. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю один раз протягом служби може бути достроково присвоєно черговий ранг. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу. За сумлінну службу державному службовцю при виході на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг. Державний план стажування державного службовця зразок може бути позбавлений рангу лише за вироком суду. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця план стажування державного службовця зразок запис про присвоєння та зміну рангу державного службовця. Просування державного службовця по службі 1. Просування державного службовця по службі здійснюється шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення. План стажування державного службовця зразок державних службовців план стажування державного службовця зразок. Державний службовець, враховуючи його професійну підготовку та професійну компетентність, може бути переведений: 1 на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в цьому ж держаному органі, в тому числі в іншій місцевості в іншому населеному пункті — за рішенням керівника державної служби; 2 на рівнозначну або нижчу посаду в іншому держаному органі, в тому числі в іншій місцевості в іншому план стажування державного службовця зразок пункті — за рішенням керівника державної служби в органі, з якого переводиться та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця. Керівник державної план стажування державного службовця зразок визначає місце, тривалість у тому числі необхідність роботи у вихідні, святкові та неробочі дні і дату завершення відрядження та завдання до виконання. Строк відрядження державного службовця не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Направлення державного план стажування державного службовця зразок у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою. За план стажування державного службовця зразок службовцем на весь період відрядження зберігається його посада та заробітна плата. При направленні державного службовця у відрядження необхідно брати до уваги його сімейний стан та інші особисті обставини. Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди вагітних жінок, державних службовців, що самостійно виховують дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, дітей у віці до десяти років. Зміна істотних умов служби 1. Про зміну істотних умов служби державний службовець повинен бути повідомлений керівником державної служби у письмовій формі не пізніше ніж за 60 календарних днів, крім випадків підвищення заробітної плати. Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби. У разі незгоди державного службовця із наявністю зміни істотних умов служби він має право оскаржувати відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. Оцінювання результатів службової діяльності 1. Висновок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності фіксується у відповідному акті. Державного службовця ознайомлюють з протоколом під розпис протягом трьох днів після проведення оцінювання. Результати оцінювання можуть містити негативну, позитивну або відмінну оцінку та план стажування державного службовця зразок обґрунтування. У разі отримання державними службовцями негативної оцінки не раніше, ніж через три місяці проводиться їх повторне оцінювання. Негативний план стажування державного службовця зразок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності може бути оскаржений державним службовцем в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. Державний службовець має право висловити свої зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи. Отримання державним службовцем відмінної оцінки є підставою для його преміювання. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки надбавка за вислугу років протягом наступного календарного року такому державному службовцю не виплачується. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за підсумками повторного оцінювання результатів службової діяльності державний службовець звільняється зі служби відповідно до цього Закону. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаж державної служби 1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки. До стажу державної служби зараховуються: план стажування державного службовця зразок час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону; 2 час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 3 час перебування на посадах суддів; 4 час перебування на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини; 5 час перебування на посадах, на яких присвоюються спеціальні звання; 6 час служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання; 7 час підвищення професійної компетентності державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення ця особа повернулася на державну службу; 8 період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з план стажування державного службовця зразок органом; 9 час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; 10 інші періоди роботи, визначені законами України. Порядок обчислення стажу план стажування державного службовця зразок служби затверджується Кабінетом Міністрів України. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу 1. Правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу далі — правилами внутрішнього службового розпорядку визначаються: 1 початок та кінець робочого часу державного службовця; 2 перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі; 3 умови і порядок перебування державного службовця в державному органі у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу; 4 порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань; 5 загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки; 6 загальні правила поведінки в державному органі; 7 порядок повідомлення державним службовцем про відсутність на службі; 8 порядок прийняття та передачі діловодства справ і майна державним план стажування державного службовця зразок 9 інші положення, які не можуть суперечити цьому Закону та іншим актам законодавства з питань державної служби. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються керівником державної служби не більш як на два роки, за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під розписку. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Підвищення професійної компетентності державних службовців 1. Державним службовцям створюються умови для підвищення професійної компетентності. Підвищення професійної компетентності здійснюється постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах. Підвищення професійної компетентності державного службовця проводиться за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та шляхом навчання, план стажування державного службовця зразок тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги. Для підвищення професійної компетентності державних службовців функціонує система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «державне управління». Науково-методичне забезпечення діяльності вказаної системи забезпечує Національна академія державного управління при Президентові України — вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Керівник державної служби в державному органі у межах витрат, передбачених на його утримання, забезпечує організацію підвищення професійної компетентності державних службовців. Необхідність підвищення професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу за результатами оцінювання службової діяльності. Керівник державної служби план стажування державного службовця зразок державному органі забезпечує підвищення професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення. З метою підвищення професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата. Порядок стажування державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. У державних органах може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до десяти місяців у порядку, визначеному керівником державної служби цього органу. Індивідуальна програма підвищення професійної компетентності державного службовця 1. Державний службовець за підсумками оцінювання результатів службової діяльності спільно з службою персоналу складає індивідуальну програму підвищення професійної компетентності. Індивідуальна програма підвищення професійної компетентності погоджується безпосереднім керівником державного службовця, керівником служби персоналу і затверджується керівником державної служби. До індивідуальної програми підвищення професійної компетентності державного службовця може включатися перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіта. Положення про індивідуальну програму професійного навчання державного службовця затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Організація наставництва державного службовця 1. Наставництво може застосовуватись також для державних план стажування державного службовця зразок, призначених на інші посади державної служби. Наставництво здійснює безпосередній керівник або інший державний службовець, визначений керівником державної служби, який відповідає таким вимогам до професійної компетентності: 1 має вищу освіту не нижче другого магістерського рівня 2 має досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше двох план стажування державного службовця зразок. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ План стажування державного службовця зразок Стаття 49. Оплата праці державних службовців 1. Відповідно до результатів роботи та оцінювання результатів службової діяльності державні службовці можуть отримувати премії. До премій державного службовця належать: 1 премія за результати оцінювання результатів службової діяльності; 2 місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу. При цьому загальний розмір усіх премій, які план стажування державного службовця зразок отримати державний службовець за рік, не має перевищувати тридцяти відсотків від загального розміру його заробітної плати за рік. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Законом гарантій, пільг і компенсацій. Посадовий план стажування державного службовця зразок державного службовця 1. Посади державної план стажування державного службовця зразок з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці: до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади; до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади; до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади; до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади; до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади; до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади; до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади. Перелік прирівняних до відповідних груп посад у державних органах затверджується Кабінетом Міністрів України. Надбавки, виплати та премії 1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків від посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але план стажування державного службовця зразок більше ніж 50 відсотків. Премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи план стажування державного службовця зразок органу виплачуються у межах фонду преміювання. Встановлення премій здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним та погодженого із центральни м орган ом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби положення про преміювання відповідного органу. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі не більше як 10 відсотків від загального фонду оплати праці за рік. Заохочення державних службовців 1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочення: 1 оголошення подяки; 2 нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу; 3 дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом; 4 представлення до відзначення урядовими відзнаками подяка, почесна грамота ; 5 представлення до відзначення державними нагородами. Заходи заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 1. Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із державного фонду. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Робочий час і час відпочинку державного службовця 1. Нормальна тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень. За згодою керівника державної служби державному службовцеві може встановлюватись як під час прийняття на державну службу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу. За роботу в зазначені дні державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. У разі якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Щорічні основні відпустки державних службовців 1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Додаткові відпустки державних службовців 1. Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок і умови надання щорічних відпусток 1. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік служби надаються державним службовцям після закінчення шестимісячного строку безперервної служби в органі державної влади. У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного строку безперервної служби їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу. Щорічні відпустки за другий та наступні роки служби можуть бути надані державному службовцю в будь-який час відповідного робочого року згідно з графіками, які затверджуються керівником державної служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації профспілковим представником і доводяться до відома усіх державних службовців. Під час складання графіків ураховуються інтереси державного органу, особисті інтереси державних службовців та можливості їх відпочинку. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, план стажування державного службовця зразок основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки надається державному службовцеві, як правило, до кінця робочого року. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. У разі звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної, а також додаткової відпустки. Відкликання державних службовців зі щорічних відпусток 1. Порядок відкликання державних службовців план стажування державного службовця зразок відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України. ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Глава 1. Службова дисципліна Стаття 60. Забезпечення службової дисципліни 1. Керівник державної служби несе план стажування державного службовця зразок за належний рівень службової дисципліни і реалізує повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Безпосередній керівник державного службовця має план стажування державного службовця зразок вносити клопотання перед керівником державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку. Керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний план стажування державного службовця зразок, а також не подав матеріали про вчинення службовцем адміністративного проступку, корупційного правопорушення або злочину органові, уповноваженому розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законодавством. Засади план стажування державного службовця зразок відповідальності Стаття 63. Дисциплінарна відповідальність державного службовця 1. Для окремих видів державної служби законами України можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності 1. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло три місяці після отримання керівником державної служби відомостей про дисциплінарний проступок, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минуло два роки після його вчинення. Державні службовці, що вийшли на пенсію не підлягають дисциплінарній відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування 1. До державних службовців застосовується один з таких видів дисциплінарного стягнення: 1 зауваження; 2 догана; 3 попередження про неповну службову відповідність; 4 звільнення з посади державної служби. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку, зокрема посадових інструкцій, та інших незначних дисциплінарних проступків, керівник державної служби може обмежитися зауваженням. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами план стажування державного службовця зразок — 4 частини першої цієї статті, накладаються виключно за поданням дисциплінарної комісії. Дисциплінарне стягнення повинно відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє. Дисциплінарна комісія та її повноваження 1. Для здійснення дисциплінарного провадження, в тому числі з план стажування державного службовця зразок визначення ступеню вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку, створюються дисциплінарні комісії. Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ щодо державних службовців, які займають посади категорії «А» є Комісія. Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ щодо державних службовців, які займають посади заступників голів обласних та районних державних адміністрацій — керівників апаратів, створює заступник Глави Адміністрації Президента України — керівник апарату. Дисциплінарне провадження з розгляду дисциплінарних справ щодо державних службовців, які займають посади категорій «Б» та «В» здійснює дисциплінарна комісія, яка утворюється в кожному державному органі. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шістьох членів. Членам план стажування державного службовця зразок комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію отриману під час здійснення дисциплінарного провадження. У разі якщо один із членів дисциплінарної комісії буде прямо підпорядкований особі щодо якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участь у прийнятті рішення. Склад дисциплінарної комісії затверджується наказом розпорядженням керівника державного органу. До складу дисциплінарної комісії повинна включатися щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого магістерського рівня та досвід роботи за фахом. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії, справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються комісією вищестоящого державного органу у порядку підпорядкування. У разі відсутності вищестоящого державного органу дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Члени комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову та секретаря. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше від двох третин її членів. Комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, яка направляється на її розгляд відповідною посадовою особою у встановленому цим Законом порядку. Проведення службового розслідування 1. Службове розслідування проводиться з метою попереднього збору інформації про обставини справи щодо можливого вчинення дисциплінарного або іншого правопорушення. Службове розслідування може проводитися також на вимогу державного службовця з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади категорії «А», проводиться центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Порядок проведення службового розслідування комісією затверджується Кабінетом Міністрів України. Службове розслідування проводиться протягом одного місяця. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено дисциплінарним органом, що призначив службове розслідування, але не більш як до двох місяців. До участі у проведенні службового розслідування за рішенням керівника державної служби в органі або іншого дисциплінарного органу можуть залучатися відповідні фахівці. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у його результатах та прямо підпорядковані особі щодо якої проводиться службове розслідування. Комісія, орган або особа, що проводить службове розслідування має право: одержувати пояснення від державного службовця, щодо якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб щодо обставин справи; одержувати у план стажування державного службовця зразок державного органу чи за запитом у інших органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи; отримувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування. Державний службовець, щодо якого проводиться службове розслідування, має право: давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються; порушувати клопотання про план стажування державного службовця зразок і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які мають відношення до справи; бути присутнім при виконанні відповідних заходів; вносити у встановленому порядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності. У разі якщо службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію» за відповідними правилами діловодства. Відсторонення державного службовця 1. У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності йому оплачується середній розмір заробітної плати за період відсторонення. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення, здійснюється відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Висновок за результатами службового розслідування 1. Висновок підписується особою, що проводила службове розслідування, а у разі проведення розслідування комісією — членами комісії. Члени комісії мають право на окрему думку, яка викладається ними письмово і додається до висновку. План стажування державного службовця зразок при застосуванні дисциплінарного стягнення 1. Дисциплінарне стягнення повинно відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця. При визначенні виду стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, попередню поведінку державного службовця, результати оцінювання результатів його службової діяльності, наявність заохочень, стягнень, та його ставлення до служби. У разі проведення службового розслідування днем його виявлення вважається день коли керівник був поінформований про вчинення. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки при встановленні факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої необхідності або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення. За кожне план стажування державного службовця зразок службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. Дисциплінарне стягнення до державного службовця план стажування державного службовця зразок не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Державний службовець має право знайомитись з матеріалами дисциплінарної справи, оскаржувати накладене на нього дисциплінарне стягнення у визначеному цим Законом порядку. Державний службовець може план стажування державного службовця зразок правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника. Пояснення державного службовця 1. Перед накладанням дисциплінарного стягнення керівник державної служби в органі або уповноважена ним особа комісіящо проводить службове розслідування, якщо таке розслідування проводиться, повинні отримати від державного службовця, який притягується до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення. Пояснення державного службовця має відображати час, місце, обставини та причини вчинення ним дисциплінарного проступку, його усвідомлення чи заперечення провини, а також інші питання, які мають значення у справі. Відмова надати пояснення оформляється відповідним актом, і підтверджується двома державними план стажування державного службовця зразок. Відмова надати пояснення не перешкоджає проведенню службового розслідування та накладенню на державного службовця дисциплінарного стягнення. Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи 1. Державний службовець має право знайомитись з усіма матеріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення, у разі якщо службове розслідування не проводилось, або після складання і підписання висновку за результатами такого розслідування в межах строку, визначеного для підготовки матеріалів для їх розгляду відповідним органом або посадовою особою чи направлення їх до дисциплінарної комісії. За результатами ознайомлення державний службовець має право вносити зауваження і доповнення до висновку, клопотання щодо вжиття додаткових заходів для встановлення обставин, що мають значення для справи, надавати додаткові пояснення та подавати додаткові документи і матеріали, що стосується зазначених обставин, які долучаються до справи. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності чи закриття дисциплінарного провадження 1. У рішенні, яке оформляється наказом або іншим актом, вказується найменування державного органу, дата його прийняття, відомості про особу державного службовця, стислий виклад обставин, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфікація, вид застосованого дисциплінарного план стажування державного службовця зразок. Таке відхилення повинно бути обґрунтованим. Державному службовцю видається під розписку належним чином завірена копія наказу чи іншого акта про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. У разі відмови державного службовця від отримання копії наказу або іншого акта про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження цей документ не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається державному службовцеві за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням план стажування державного службовця зразок вручення. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення 1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення оскаржується державними службовцями категорій «Б» та «В» до територіального органу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Скарга подається протягом десяти днів з дня отримання державним службовцем копії рішення про накладення дисциплінарного стягнення. Розгляд скарги проводиться в порядку, передбаченому план стажування державного службовця зразок 11 цього Закону. Зняття дисциплінарного стягнення 1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення державного службовця не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення цього Закону та інших актів законодавства з питань державної служби і виявив себе як сумлінний службовець, стягнення може бути зняте до закінчення року, протягом якого таке стягнення було накладене, але план стажування державного службовця зразок раніше ніж через шість місяців з дня притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Право на дострокове зняття стягнення належить органу чи посадовій особі, що його застосували. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення крім зауваження заходи заохочення до державного службовця не застосовуються. Матеріальна відповідальність державних службовців Стаття 78. Основи матеріальної відповідальності державних службовців 1. Матеріальна та моральна шкода, що була заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави. У разі застосування зворотної вимоги регресу державний службовець несе майнову відповідальність тільки за шкоду, умисно спричинену його протиправними діями або бездіяльністю. При спільному заподіянні шкоди декількома державними службовцями кожен з них несе відповідальність у пропорційному розмірі, що відповідає ступеню його вини. Порядок відшкодування шкоди 1. Для відшкодування шкоди керівник державної служби, вносить державному службовцеві письмову пропозицію, у якій вказується розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування. Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди у письмовій формі. Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про відшкодування шкоди в письмовій формі протягом двох тижнів з дня отримання пропозиції. У план стажування державного службовця зразок ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди до зазначеного в план стажування державного службовця зразок строку, таке відшкодування здійснюється у судовому порядку за позовом керівника державної служби. Позов може бути поданий до адміністративного суду з урахуванням строків, визначених Кодексом адміністративного судочинства України. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Стаття 81. Підстави припинення державної служби 1. Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби та безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посади з ініціативи новопризначених керівників. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження 1. У разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з неї в останній день цього строку. Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного службовця. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця 1. Процедура вивільнення державних службовців на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством про працю. Звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі якщо державного службовця не може бути переведено на іншу посаду відповідно до його кваліфікації або якщо він відмовляється від такого переведення. Державний службовець, який звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у випадку створення на місці його служби нової посади чи вивільнення наявних посад, що відповідають кваліфікації даного державного службовця, протягом шести місяців із дня його звільнення повинен бути прийнятий на службу за його заявою, у разі якщо він був призначений на посаду до цього органу за результатами конкурсного відбору. Державний службовець може бути звільнений від служби на підставі пункту 2 частини першої цієї статті в період його перебування на лікарняному. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 1, 2 частини першої план стажування державного службовця зразок статті державному службовцю виплачується вихідна допомога виходячи із середнього розміру його заробітної плати за останні шість місяців, у розмірі, залежному від стажу державної служби: 1 до десяти років — у розмірі двомісячної середньої заробітної плати заробітної плати; 2 більше десяти років — у розмірі тримісячної середньої заробітної плати. Особи, звільненні на підставі пунктів 2-4 частини першої цієї статті можуть на загальних засадах вступити на державну службу, після припинення обставин, які стали підставою для звільнення зі служби. Особа, звільнена на підставі пункту 5 частини першої цієї статті може на загальних засадах вступити на державну службу не раніше ніж через 2 роки після звільнення зі служби. Припинення державної служби у зв'язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін 1. Підставами для припинення державної служби у план стажування державного службовця зразок з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є: поновлення на посаді відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, державного службовця, який раніше її займав; неможливість виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається спільно центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я; набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність: Закон України "Про державну службу" Відомості Верховної Ради України, 1993 р. Умови оплати праці працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, державних підприємств, установ та організацій, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати. Стаж державної служби за періоди роботи служби до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених раніше діючим законодавством. За державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" Відомості Верховної Ради України, 1993 р. Працівники, зазначені в пункті 3 цього розділу, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, план стажування державного службовця зразок статтею 25 Закону України "Про державну службу" Відомості Верховної Ради України, 1993 р. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону України "Про державну службу" Відомості Верховної Ради України, 1993 р. Належність посад, які займали план стажування державного службовця зразок з числа колишніх державних службовців, до відповідних категорій посад державної служби, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України. За державними службовцями, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України план стажування державного службовця зразок державну службу" Відомості Верховної Ради України, 1993 р. Кабінету Міністрів План стажування державного службовця зразок 1 у місячний строк план стажування державного службовця зразок дня набрання чинності цим Законом затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та Регламент Комісії з питань вищого корпусу державної служби; підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; 2 у тримісячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести власні нормативно-правові план стажування державного службовця зразок та забезпечити приведення нормативно-правових актів план стажування державного службовця зразок, інших центральних органів план стажування державного службовця зразок влади у відповідність із цим Законом; 3 у шестимісячний строк з план стажування державного службовця зразок набрання чинності цим Законом забезпечити конкурсний відбір на посади державних секретарів міністерств та їх заступників відповідно до вимог цього Закону; 4 з 1 січня 2017 року забезпечити конкурсний відбір на посади керівників, перших заступників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади з урахуванням вимог цього Закону. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Также смотрите:

Комментарии:
  • Борис Ильин

    22.10.2015

    Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Одним із найдієвіших заходів, які застосовуються до керівників та працівників підприємств, установ, організацій що порушили умови охорони праці на своїх підприємствах є штрафні санкції.